Privatumo politika

Dainiaus Kamarausko įmonė „Davgita“ šioje Privatumo politikoje nurodo, kokiais tikslais ir kokiais principais vadovaujantis gali būti renkami, saugomi ir administruojami kliento asmens duomenys, pateikti Dainiaus Kamarausko įmonė „Davgita“ internetinėje svetainėje davgita.lt.

Klientai, nurodę savo asmens duomenis interneto užsakymo formose, kurios yra davgita.lt skyriuje Interneto užsakymas arba ar juos pateikę kokiu kitu būdu, sutinka, kad jie bus renkami, saugomi ir administruojami pagal šios Dainiaus Kamarausko įmonės „Davgita“ Privatumo politikos sąlygas.

Interneto svetainės priemonėmis įmonė renka tokius asmens duomenis:

 • informaciją, kurią Jūs pateikiate interneto užsakymo formose https://www.davgita.lt/?page_id=602 ir http://isp.davgita.lt/reg.php;
 • informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi šia svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie svetainės laiką ir datą;
 • bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami.

Svetainės priemonėmis renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai tik šiais tikslais:

 • teikiant pasiūlymą;
 • atnaujinant pasiūlymą ar keičiant jo sąlygas;
 • pranešant apie paslaugos teikimo sąlygas, terminus ir kt.;
 • išrašant sąskaitas;
 • pranešant apie pradelstus mokėjimus;
 • ir kitais, tik su paslaugų teikimu susijusiais tikslais.

Jūsų asmens duomenys paslaugų suteikimo tikslais bus saugomi, kol būsite paslaugų vartotojas ir 10 metų nuo paskutinės paslaugos suteikimo dienos.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams ar pagalbiniams duomenų tvarkytojams (subrangovams), jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei mes turime padaryti tai pagal teisės aktus;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus.

Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje politikoje numatytus atvejus.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, atsižvelgiant į kylančią riziką.

Naudodamasis mūsų svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.

Jūs galite pateikti mums rašytinį prašymą (paštu ir elektroniniu paštu) suteikti Jums informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus.

Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

Jūs taip pat turite teisę, pateikę mums prašymą elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų.

Konkrečiu Jūsų rašytiniu prašymu, visa Jūsų asmeninė informacija gali būti pašalinta.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas informuoti mus apie tai elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų apie duomenų pasikeitimą.

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų svetainėje. Jei bus padaryti esminiai politikos pakeitimai, apie tai bus pranešame svetainėje ir jums prisijungus su savo paskyra prie elektroninių paslaugų srities. Nepaisant to, Jums reikėtų kartais patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali politikos versija.

Kontaktinė informacija Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais: Dainiaus Kamarausko įmonė „Davgita“
El. paštas: info@davgita.lt
Tel. nr.: 865960123