Interneto prieigos paslaugų teikimo sutartis

INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

20xx xx xx Nr. x

Kaunas

Dainiaus Kamarausko įmonė Davgita , reg. R. Kalantos 123-45, Kaune, įmonės kodas 235268960 (toliau vadinama Teikėju) ir xxx

(toliau vadinama(s) Vartotoju, toliau Teikėjas ir Vartotojas vadinami Šalimis), sudarė šią Sutartį

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Teikėjas įsipareigoja teikti Vartotojui interneto prieigos paslaugas (toliau –Paslaugos) vadovaudamasis šia sutartimi ir interneto prieigos paslaugų teikimo taisyklėmis (toliau –Taisyklės), pateiktomis šios sutarties 1 priede, bei šalių pasirašytomis interneto prieigos paslaugų teikimo sąlygomis, pateiktomis šios sutarties 2 priede, kurios sudarytos kiekvienam Vartotojui, o Vartotojas įsipareigoja naudotis Paslaugomis Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2. Teikėjas įsipareigoja teikti Vartotojui Paslaugas laikydamasi šioje sutartyje ir Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir tvarkos.

3. Naudodamasis Paslaugomis Vartotojas įsipareigoja laikytis Taisyklių nuostatų ir laiku atsiskaityti Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Teikėjas turi teisę pakeisti Paslaugų tarifus ir Taisykles, apie tai informavęs Vartotoją ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

5. Ši Sutartis yra neterminuota. Arba Ši sutartis yra terminuota, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja x (suma žodžiais) mėnesius arba metus. Jei pasibaigus sutarties terminui Vartotojas daugiau kaip dešimt dienų toliau naudojasi Teikėjo teikiamomis paslaugomis, sutartis tampa neterminuota.

6. Sutartis gali būti keičiama tik abiejų šalių susitarimu, jei kitos šios sutarties salygos nenustato kitaip.

7. Sutartis gali buti nutraukta ar pasibaigia:

7.1. kai dėl to šalys susitaria raštu;

7.2. kai Vartotojas atsisako pagal šią sutartį teikiamų Paslaugų;

7.3. kitais šioje sutartyje ir (ar) Taisyklėse numatytais atvejais.

8. Jei kuri nors iš šios sutarties ir (ar) Taisyklių nuostatų būtu pripažinta negaliojančia ar netaikytina, šalys laikys kitas sutarties ir (ar) Taisyklių nuostatas galiojančiomis ir taikytinomis.

IV. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

9.Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei negali jų vykdyti dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios (force majeure).

10.Šalis, kuri dėl force majeure aplinkybių negali vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. Tinkamai nepranešusi, Šalis nuo atsakomybės neatleidžiama.

11.Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu pranešusi kitai Šaliai, o Teikėjas tokiu atveju privalo grąžinti Užsakovui avansu sumokėtus mokesčius.

12.Šalis, dėl force majeure aplinkybių negalėjusi vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Ginčai dėl šios sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka.

14. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, – po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

VI. SUTARTIES PRIEDAI

15. Šios sutarties priedais, esančiais neatskiriama šios sutarties dalimi ir turinčiais tokią pačią teisinę galią kaip ir ši sutartis, yra:

15.1. sutarties pasirašymo dieną galiojančios Taisyklės – 1 priedas;

15.2. interneto prieigos paslaugų teikimo sąlygos, kuriose aprašytos konkrečios Vartotojui suteiktos paslaugos- 2 priedas;

15.3 darbų perdavimo-priėmimo aktas- 3 priedas.

VII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

TEIKĖJAS

VARTOTOJAS

Dainiaus Kamarausko įmonė Davgita

Vardas Pavardė (Pavadinimas)

k.235268960

k.

PVM k. LT352689610

Adresas

R. Kalantos 123-45, Kaunas

Tel.

Tel. 8 659 60123

El. paštas:

El. paštas: info@davgita.lt

AB bankas Swedbank a/s LT407300010078876632

Savininkas Dainius Kamarauskas ……………………………………………………………….

 

 


 

Sutarties Nr. x

                                                                                                          Priedas Nr.1

 

Dainiaus Kamarausko įmonės „Davgita“

 

INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Dainiaus Kamarausko įmonės Davgita interneto prieigos paslaugų teikimo taisyklės (toliau- Taisyklės) nustato Dainiaus Kamarausko įmonės Davgita (toliau-Teikėjas) interneto prieigos paslaugų (toliau- Paslaugos) teikimo tvarką ir bendras sąlygas.

1.2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais.

 

2. Šalių įsipareigojimai

2.1. Teikėjas įsipareigoja:

2.1.1 teikti Vartotojui Interneto prieigos paslaugų teikimo Sutarties (toliau- Sutartis) 2 Priede nustatytas interneto prieigos Paslaugas;

2.1.2 pradėti Paslaugų teikimą Sutarties 2 Priede nurodytu metu;

2.1.3 perduoti laikinai naudoti Vartotojui su Paslaugų teikimu susijusią įrangą, nurodytą Sutarties 2 Priede;

2.1.4 vykdyti Vartotojui perduotos laikinai naudoti įrangos techninę priežiūrą, neatlygintinai pašalinti techninius Vartotojui perduotos laikinai naudoti įrangos gedimus, įvykusius dėl Teikėjo ar įrangos gamintojo kaltės;

2.1.5 paslaugų teikimo laikotarpiu konsultuoti Vartotoją Paslaugų teikimo klausimais tel.865960123;

2.1.6 informuoti Vartotoją elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 12 (dvyliką) valandų apie planuojamą daugiau nei vienos valandos trukmės įrangos techninę profilaktiką, dėl kurios gali kilti Paslaugų teikimo sutrikimai;

2.1.7 Vartotojui informavus apie Paslaugų teikimo sutrikimus, per 1 (vieną) darbo dieną imtis priemonių jiems šalinti;

2.1.8 Sudaryti vartotojui galimybę pasitikrinti Sutarties 2 Priede nurodytą minimalią užtikrinamą duomenų perdavimo ir priėmimo spartą.

2.1.9 Užtikrinti Vartotojo suteiktos informacijos konfidencialumą.

2.2 Vartotojas įsipareigoja:

2.2.1 pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją. Teikėjas turi teisę reikalauti, kad Vartotojas pateiktų jo nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus;

2.2.2 ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti Teikėją apie identifikuojančios informacijos pasikeitimus;

2.2.3 priimti Teikėjo perduodamą įrangą, nurodytą Sutarties Priede nr.2;

2.2.4 naudotis Paslaugomis Sutartyje ir šiose taisyklėse nustatytomis sąlygomis;

2.2.5 nedelsiant informuoti Teikėją apie Paslaugų teikimo sutrikimus:

                                          1) nemokamai- rašant pranešimą el.                      paštu info@davgita.lt,

                                          2) skambinant tel.865960123,

                                          3) sms tel.869660023.

2.2.6 naudoti laikinai perduotą įrangą pagal jos paskirtį ir šiose Taisyklėse nustatytą tvarką, laikyti perduotą laikinai naudoti įrangą techniškai tvarkingą ir padengti jos išlaikymo išlaidas;

2.2.7 saugoti Teikėjo suteiktą įrangą, o ją pažeidus ar sunaikinus – visiškai atlyginti padarytą žalą. Vartotojas atsako ir už trečiųjų asmenų veiksmais padarytą žalą;

2.2.8 užtikrinti galimybę Teikėjui saugiai prieiti prie Vartotojo valdoje esančių interneto prieigos įrenginių bei juos aptarnauti;

2.2.9 mokėti už teikiamas Paslaugas pagal pateiktas sąskaitas, Sutartyje ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka;

2.2.10 nenaudoti Teikėjo duomenų perdavimo tinklo neteisėtais tikslais – pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus arba kitų Teikėjo klientų teises ir teisėtus interesus;

2.2.11 atsisakęs Paslaugų arba Teikėjui nutraukus Sutartį šioje Sutartyje nustatytais atvejais, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas suteikti Teikėjo darbuotojams galimybę išmontuoti Teikėjui priklausančią įrangą. Įranga turi būti grąžinama tos būklės, kurios Vartotojas ją gavo, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą;

2.2.12 atlyginti Teikėjui visus nuostolius, kuriuos Teikėjas patyrė dėl Vartotojo kaltės, Vartotojui nevykdant savo įsipareigojimų.

3. Šalių teisės

 

3.1 Teikėjas turi teisę:

3.1.1 pareikalauti iš Vartotojo išankstinio mokesčio už Paslaugas, jei Vartotojas yra įsiskolines Teikėjui už suteiktas Paslaugas ir (arba) Teikėjas turi pagrindą manyti, jog Vartotojas nevykdys savo įsipareigojimų;

3.1.2 apriboti Paslaugų teikimą Vartotojui Taisyklėse ir Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;

3.1.3 panaudoti Teikėjo galinę įrangą teikti paslaugas kitiems Teikėjo abonentams, jei tai nesumažina Paslaugų kokybės parametrų;

3.1.4 pareikalauti iš Vartotojo atlyginti visas su skolos už suteiktas Paslaugas išieškojimu susijusias išlaidas.

3.2 Vartotojas turi teisę:

3.2.1 vienašališkai atsisakyti užsisakytų Paslaugų, raštu apie tai pranešdamas Teikėjui iki Paslaugų teikimo pradžios, jei dėl Teikėjo kaltės iki Paslaugų Sutarties 2 Priede nurodyto termino Teikėjas nepradeda teikti Paslaugų;

3.2.2 raštu per 3 mėnesius nuo paskutinės sąskaitai už Paslaugas apmokėti skirtos dienos pareikšti pretenzijas dėl, jo manymu, ginčytino pateiktoje sąskaitoje nurodyto mokesčio;

3.2.3 neatsiskaityti už laikotarpį, kai ne dėl savo kaltės negalėjo naudotis paslaugomis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

4. Atsiskaitymo tvarka

4.1 Vartotojo Teikėjui mokėtina suma apskaičiuojama pagal Paslaugų suteikimo metu galiojusius Paslaugų tarifus, kurie yra skelbiami interneto svetainėje www.davgita.lt.

4.2 Teikiamų Paslaugų abonentinis kalendorinio mėnesio mokestis ir kiti mokesčiai nurodomi Sutarties 2 Priede. Teikėjas turi teisę keisti nurodytus mokesčius, įspėjęs Vartotoją raštu ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, kai keitimas susijęs su nuo Teikėjo valios nepriklausančių ekonominių veiklos sąlygų (elektros energijos kainos, mokesčių už ryšio linijų naudojimą ir pan.) pokyčiais, arba ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų visais kitais atvejais.

4.3 Už kitus mėnesius Vartotojas privalo sumokėti per vieną mėnesį nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Apmokėjimas vykdomas bankiniu pavedimu, jeigu Šalys nenumato kitaip.

4.4 Paslaugų kredito limitas nenustatomas.

4.5 Sąskaita už praėjusį atsiskaitymo laikotarpį suteiktas Paslaugas Vartotojui išsiunčiama Sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.6 Gedimai atsiradę ryšio sistemoje iki maršrutizatoriaus (kompiuterio ar routerio) šalinami nemokamai, kitais atvejais vienos darbo valandos kaina su PVM- 10Eur.

5. Paslaugų teikimo sustabdymo, apribojimo sąlygos, terminai ir tvarka

5.1. Teikėjas turi teisę sustabdyti užsakytų Paslaugų teikimą Vartotojui, jei pastarasis:

5.1.1 be Teikėjo raštiško sutikimo jungia prie įvado ir (arba) įrangos galinius įrenginius, kurie neatitinka tokio tipo įrenginiams nustatytų Lietuvos Respublikos standartų ir (arba) techninių reikalavimų;

5.1.2 laiku neatsiskaito su Teikėju už suteiktas Paslaugas;

5.1.3 nevykdo pagrįstų Teikėjo nurodymų, būtinų Paslaugų teikimo teisėtumui ir saugumui užtikrinti;

5.1.4 naudojasi Paslauga, pažeisdamas su Teikėju sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ir (arba) šiu Taisyklių reikalavimus.

5.2 Teikėjas privalo atnaujinti paslaugų teikimą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo informacijos apie visišką aboneto atsiskaitymą su Teikėju gavimo dienos. Informacijos apie visišką atsiskaitymą su teikėju gavimo diena yra ta diena, kai Vartotojas pateikia Teikėjui apmokėjimą įrodantį dokumentą arba Vartotojo mokėtinos sumos įskaitomos į Teikėjo sąskaitą.

5.3 Paslauga negali buti naudojama Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, šmeižikiško, įžeidžiancio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių virusams, masinei piktybiškai informacijai (spam) siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti kitų Paslaugų vartotojų teisėtus interesus.

5.4 Jei dėl Vartotojo veiksmų kyla grėsmė Teikėjo tinklo veikimui, jo vientisumui, patikimumui, telekomunikacijų paslaugų suderinamumui, duomenų apsaugos užtikrinimui, tokiais Vartotojo veiksmais Teikėjui daroma materialinė žala, Teikėjas turi teisę nedelsdamas be išankstinio perspėjimo laikinai apriboti Paslaugų teikimą ir nedelsdamas apie tai raštu informuoti Vartotoją.

5.5 Teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais ekstremalių situacijų atvejais, taip pat teise nedelsiant nutraukti Paslaugų teikimą, jei Vartotojo veiksmai sukelia ar riboja kitų vartotojų galimybe pasinaudoti Teikėjo teikiamomis Paslaugomis.

5.6 Šiame skirsnyje nurodytais atvejais Paslaugų teikimas gali buti apribotas įspėjus Vartotoją ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki Paslaugų teikimo apribojimo dienos, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus.

5.7 Jei Teikėjas apriboja Paslaugų teikimą Vartotojui šiame skirsnyje nustatytais pagrindais, Paslaugų teikimas neatnaujinamas tol, kol nebus pašalintos tokio apribojimo priežastys.

5.8 Teikėjas, nepagrįstai apribojęs Paslaugų teikimą, neskaičiuoja Paslaugų mokesčių per Paslaugų apribojimo laikotarpį.

5.9 Paslaugų teikimas Teikėjo iniciatyva gali buti nutrauktas, apie tai informavus Vartotoją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei Vartotojas nepašalina Sutarties pažeidimų per 30 (trisdešimt) dienų nuo Teikėjo pranešimo apie Paslaugų teikimo apribojimą.

5.10 Teikėjas įsipareigoja prieš apribodamas Paslaugų teikimą imtis veiksmų, kad Vartotojas būtų įspėtas apie Paslaugų teikimo apribojimą.

5.11 Apribojus Paslaugų teikimą dėl Vartotojo kaltės, Vartotojas neatleidžiamas nuo pareigos už Paslaugas mokėti abonentinius/ mėnesinius mokesčius.

6. Šalių atsakomybė

6.1 Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

6.2 Teikėjas neatsako už Paslaugų teikimo sutrikimus, atsiradusius Vartotojui neteisingai nustačius ryšio įrangos parametrus, bei klaidas, ryšio nutrūkimus, ar kitus žalingus veiksnius, atsiradusius dėl neteisingų Vartotojo veiksmų, ar trečiųjų šalių kaltės.

6.3 Jeigu dėl Teikėjo kaltės Paslaugų teikimas bus nutrauktas ir valandų, kai Paslaugų teikimas buvo nutrauktas, suma didesnė nei 24 (dvidešimt keturios) per mėnesį, už visą gedimo laiką iš Vartotojo neimami mokesčiai už tas Paslaugas, kuriomis Vartotojas negalėjo naudotis. Jokia kita forma Teikėjas Vartotojo nuostolių neatlygina. Laikas kuomet nebuvo galima naudotis Paslaugomis pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai Vartotojas pranešė apie tai Teikėjui.

6.4 Teikėjas neatsako už žalą, kilusią dėl siunčiamos arba gaunamos informacijos patikimumo, praradimo, vėlavimo, dėl virusų ar pan., kurią Vartotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gali patirti, naudodamasis Teikėjo duomenų perdavimo tinklu komerciniais arba nekomerciniais tikslais.

6.5 Teikėjas neatsako už bet kokią interneto tinkle esančią ar siūlomą informaciją, medžiagą, produkciją arba paslaugas. Naudodamasis jomis, Vartotojas veikia savo rizika ir prisiima visišką atsakomybę už savo veiksmus. Jokia Teikėjo ar jo darbuotojų šiame punkte nurodytais klausimais suteikta informacija, patarimai, rekomendacijos nesukuria Teikėjui jokių įsipareigojimų Vartotojo atžvilgiu.

6.6 Teikėjas neatsako už bet kokį apribojimą, kurį Vartotojui taiko tretieji asmenys.

6.7 Teikėjas neatsako už Vartotojo interneto tinklalapio ar jo turinio, prieštaraujančio galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, laikymą ir pašalinimą.

7. Paslaugų atsisakymas

7.1 Vartotojas turi teisę nedelsiant atsisakyti Paslaugų, jeigu dėl Teikėjo kaltės nebuvo galima jomis naudotis daugiau kaip 3 (tris) darbo dienas iš eilės. Kai sutartis tampa neterminuota Vartotojas turi teisę atsisakyti paslaugų visais kitais atvejais pranešęs apie tai Teikėjui raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Vartotojui atsisakius Paslaugų, Sutartis laikoma nutraukta.

7.2 Sutarties nutraukimas neatleidžia Vartotojo nuo pareigos atsiskaityti su Teikėju už jam suteiktas Paslaugas iki sutarties nutraukimo dienos, taip pat sumokėti Paslaugų prijungimo mokestį (jei nebuvo sumokėtas) ir atlyginti kitas Teikėjo išlaidas, kurias Teikėjas, norėdama įvykdyti sutartį, turėjo iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš Vartotojo dienos.

7.3 Vartotojui nesutinkant su Paslaugų tarifų padidinimu ir (arba) su Taisyklių pakeitimu, Vartotojas turi teisę atsisakyti Paslaugų (įskaitant tuos atvejus, kai mažiausias naudojimosi Paslaugomis laikotarpis nėra pasibaigęs), įspėjęs Teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki Paslaugų tarifų padidinimo ir (arba) Taisyklių pakeitimo.

7.4 Ne dėl Teikėjo kaltės Vartotojui atsisakius užsakytų Paslaugų iki šių Paslaugų teikimo pradžios, Vartotojas privalo sumokėti Paslaugų prijungimo mokestį, jeigu toks mokestis Paslaugų užsakymo dieną buvo nustatytas.

7.5 Vartotojas turi teisę laikinai atsisakyti Teikėjo teikiamų Paslaugų ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui apie tai raštu pranešęs Teikėjui prieš 15 (penkiolika) dienų.

Sutarties Nr. x

                                                                                                          Priedas Nr.2

 

INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

20xx-xx-xx Nr.x

Kaunas

Dainiaus Kamarausko įmonė „Davgita“, reg. R. Kalantos g. 123-45, Kaune, įmonės kodas 235268960 (toliau vadinama Teikėju), ir (vardas, pavardė), (adresas), (kodas) (toliau vadinama(s) Vartotoju“, toliau Teikėjas ir Vartotojas vadinami „Šalimis“), sudarė šį Priedą prie Sutarties:

1. Užsakomos Paslaugų teikimo sąlygos:

Paslauga pradedama teikti sekančią darbo dieną po darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

Darbų atlikimo terminas – 2 darbo dienos (esant techninėms sąlygoms).

2. Užsakomų Paslaugų turinys ir kaina:

Užsakomos paslaugos                                                               interneto prieiga

Užsakomos paslaugos pavadinimas                                           DAVGITA INTERNETAS

Minimali duomenų perdavimo ir priėmimo sparta                      x mbps

Prijungimo mokestis                                                               x Eur

Abonentinis mėnesinis mokestis                                           x Eur

Išorinis IP                                                                                    –

Paslaugos pateikiamumas                                                               90 proc.

3. Minimalūs reikalavimai Paslaugų vartotojo techninei ir programinei įrangai

 

Kompiuteris Pentium, 256MB RAM, kietasis diskas 4GB, tinklo plokštė arba wifi tinklo plokštė;

Windows, Linux, Android, Mac ir kt. operacinė sistema.

 

4. Vartotojui perduodama laikinai naudotis įranga, jos vertė su PVM

 

Antena                                           x Eur                                          

Kompiuteris                                          x Eur                                                               

Stovas                                           x Eur                     

5. Prijungimo adresas:

6. Kitos sąlygos:

Šiame Priede visos kainos nurodytos eurais su PVM.

Šis Priedas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Abu šio Priedo egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Teikėjo vardu:                                                                                    Vartotojo vardu:

Pareigos, vardas, pavardė, parašas                                           Vardas, pavardė, parašas

Savininkas Dainius Kamarauskas

Sutarties Nr. xx

                                                                                                          Priedas Nr.3

 

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

20xx-xx-xx Nr.xx

Kaunas

 

Dainiaus Kamarausko įmonė „Davgita“, reg. R. Kalantos g. 123-45, Kaune, įmonės kodas 235268960 (toliau vadinama Teikėju), ir ir (vardas, pavardė), (adresas), (kodas) (toliau vadinama(s) Vartotoju, toliau Teikėjas ir Vartotojas vadinami „Šalimis“), šiuo Aktu patvirtiname, kad:

Patvirtinimo sąlygos

 Teikėjas tinkamai ir laiku atliko visus Sutartyje numatytus darbus.

 Vartotojas jokių pretenzijų dėl darbų atlikimo Teikėjui neturi.

 Interneto prieigos paslaugos pagal Sutartį pradedamos teikti kitą dieną po šio Akto pasirašymo.

 Mokėjimai ir mokėjimų tvarka už nurodytas paslaugas nusakoma Taisyklėse.

 Šis Aktas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

 Abu šio Akto egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Teikėjo vardu:

Pareigos, vardas, pavardė, parašas

Savininkas Dainius Kamarauskas

Vartotojo vardu:

Vardas, pavardė, parašas