Interneto prieigos paslaugų teikimo taisyklės studentams bendrabučiuose

Dainiaus Kamarausko įmonė „Davgita“

reg. adresas R. Kalantos 123-45 Kaunas, įmonės kodas 235268960

 

 

 INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

STUDENTAMS, GYVENANTIEMS MOKSLO ĮSTAIGOS BENDRABUČIUOSE

 

 

 

                         1. Bendrosios nuostatos

 

1.1.1 Dainiaus Kamarausko įmonės Davgita interneto prieigos paslaugų teikimo taisyklės (toliau- Taisyklės) nustato Dainiaus Kamarausko įmonės Davgita (toliau-Teikėjas) interneto prieigos paslaugų (toliau- Paslaugos) teikimo tvarką ir bendras sąlygas.

1.1.2 Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais.

 

2. Šalių įsipareigojimai

 

2.1 Teikėjas įsipareigoja:

2.1.1 teikti Vartotojui interneto prieigos Paslaugas;

2.1.2 užtikrinti minimalią Paslaugų kokybę:

1) minimali duomenų pardavimo ir priėmimo sparta jungiantis per CAT kabelį- 10mb/s, per wifi- 1 mb/s.

2) paslaugų pateikiamumas 90proc.

2.1.3 pradėti Paslaugų teikimą per 2 darbo valandas po užsakymo formos, kurią galima rasti adresu http://isp.davgita.lt/reg.php, ir mokėjimo už paslaugas gavimo ir iš karto po mokėjimo per http://www.davgita.lt/mok/mokejimai gavimo;

2.1.4 perduoti Vartotojui laikinai naudoti su Paslaugų teikimu susijusią įrangą;

2.1.5 vykdyti Vartotojui perduotos įrangos techninę priežiūrą, neatlygintinai pašalinti techninius Vartotojui perduotos įrangos gedimus, įvykusius dėl Teikėjo ar įrangos gamintojo kaltės;

2.1.6 Paslaugų teikimo laikotarpiu konsultuoti Vartotoją Paslaugų teikimo klausimais tel.865960123;

2.1.7 informuoti Vartotoją elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 12 (dvylika) valandų apie planuojamą daugiau nei vienos valandos trukmės įrangos techninę profilaktiką, dėl kurios gali kilti Paslaugų teikimo sutrikimai;

2.1.8 Vartotojui informavus apie Paslaugų teikimo sutrikimus, per 1 (vieną) darbo dieną imtis priemonių jiems šalinti;

2.1.9 sudaryti Vartotojui galimybę pasitikrinti minimalią užtikrinamą duomenų perdavimo ir priėmimo spartą.

2.1.10 užtikrinti Vartotojo suteiktos informacijos konfidencialumą.

 

2.2 Vartotojas įsipareigoja:

2.2.1 pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją;

2.2.2 ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti Teikėją apie identifikuojančios informacijos pasikeitimus;

2.2.3 užtikrinti minimalius reikalavimus techninei ir programinei įrangai:

1) kompiuteris Pentium, 256MB RAM, kietasis diskas 4GB, tinklo plokštė arba wifi tinklo plokštė;

2) Windows, Linux, Android, Mac ir kt. operacinė sistema.

2.2.4 priimti Teikėjo perduodamą įrangą;

2.2.5 naudotis Paslaugomis šiose taisyklėse nustatytomis sąlygomis;

2.2.6 nedelsiant informuoti Teikėją apie Paslaugų teikimo sutrikimus šiais būdais:

1) nemokamai- rašant pranešimą kauko sistemoje, el. paštu info@davgita.lt,

2) skambinant tel.865960123,

3) sms tel.869660023.

2.2.7 naudotis laikinai perduotą įrangą pagal jos paskirtį ir šiose Taisyklėse nustatytą tvarką;

2.2.8 saugoti Teikėjo suteiktą įrangą, o ją pažeidus ar sunaikinus – visiškai atlyginti padarytą žalą. Vartotojas atsako ir už trečiųjų asmenų veiksmais padarytą žalą;

2.2.9 užtikrinti galimybę Teikėjui saugiai prieiti prie Vartotojo kambaryje esančių interneto prieigos įrenginių bei juos aptarnauti;

2.2.10 nenaudoti Teikėjo duomenų perdavimo tinklo neteisėtais tikslais – pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus arba kitų Teikėjo klientų teises ir teisėtus interesus.

 

3. Šalių teisės

 

3.1 Teikėjas turi teisę:

3.1.1 apriboti Paslaugų teikimą Vartotojui Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

3.1.2 panaudoti Teikėjo galinę įrangą teikti paslaugas kitiems Teikėjo abonentams, jei tai nesumažina paslaugos kokybės parametrų.

 

3.2 Vartotojas turi teisę:

3.2.1 vienašališkai atsisakyti užsisakytų Paslaugų, raštu apie tai pranešdamas Teikėjui iki Paslaugų teikimo pradžios, jei dėl Teikėjo kaltės iki Taisyklėse nurodyto termino Teikėjas nepradeda teikti Paslaugų;

3.2.2 nutraukti konkliudentinias veiksmais sudarytą terminuotą sutartį, pranešdamas Teikėjui prieš 5 darbo dienas el. paštu info@davgita.lt bei sumokėdamas administravimo mokestį 10Lt (2,9€).

 

 

4. Atsiskaitymo tvarka

 

4.1 Mokėjimai atliekami bankiniu pavedimu.

4.2 Paslaugų įkainiai:

1 sav. 7Lt 2,03€

2 sav. 10Lt 2,9€

1 mėn. 15Lt 4,34€

2 mėn. 25Lt 7,24€

3 mėn. 35Lt 10,14€

4 mėn. 45Lt 13,03€

5 mėn. 55Lt 15,93€

6 mėn. 65Lt 18,83€

4.3 Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis- 1 savaitė.

4.4 Maksimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis- 6 mėnesiai. Naudojimosi paslaugomis laikotarpį galima pratęsti sumokant per http://www.davgita.lt/mok/mokejimai Taisyklių punkte 4.2 nurodytą norimą įkainį. Paslaugos pratęsiamos iš karto po mokėjimo.

                  4.5 Gedimai atsiradę ryšio sistemoje iki vartotojo įrangos šalinami nemokamai, kitais atvejais – pirmos darbo valandos kaina yra 30Lt (8,69€) ir PVM mokestis 5.40Lt (1,82€). Antros ir kitų valandų kaina yra 20Lt (5,79€) ir PVM mokestis 3.60Lt (1,22€).

 

5. Paslaugų teikimo sustabdymo, apribojimo sąlygos, terminai ir tvarka

 

5.1. Teikėjas turi teisę sustabdyti užsakytų Paslaugų teikimą Vartotojui, jei pastarasis:

5.1.1 be Teikėjo raštiško sutikimo jungia prie įvado ir (arba) įrangos galinius įrenginius, kurie neatitinka tokio tipo įrenginiams nustatytų Lietuvos Respublikos standartų

ir (arba) techninių reikalavimų;

5.1.2 nevykdo pagrįstų Teikėjo nurodymų, būtinų Paslaugų teikimo teisėtumui ir saugumui užtikrinti.

5.2 Paslaugos negali būti naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, šmeižikiško, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės

principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių virusams, masinei piktybiškai informacijai (spam) siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti kitų Paslaugų vartotojų teisėtus interesus.

5.3 Jei dėl Vartotojo veiksmų kyla grėsmė Teikėjo tinklo veikimui, jo vientisumui, patikimumui, telekomunikacijų paslaugų suderinamumui, duomenų apsaugos užtikrinimui,

tokiais Vartotojo veiksmais Teikėjui daroma materialinė žala, Teikėjas turi teisę nedelsdamas be išankstinio perspėjimo laikinai apriboti Paslaugų teikimą ir nedelsdamas apie tai raštu informuoti Vartotoją.

5.4 Teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais ekstremalių situacijų atvejais, taip pat teisę nedelsiant nutraukti Paslaugų teikimą, jei Vartotojo veiksmai sukelia ar riboja kitų vartotojų galimybę pasinaudoti Teikėjo teikiamomis Paslaugomis.

5.5. Šio skirsnio 1 punkte nurodytais atvejais Paslaugų teikimas gali būti apribotas įspėjus Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki Paslaugų teikimo apribojimo dienos.

5.6 . Jei Teikėjas apriboja Paslaugų teikimą Vartotojui šiame skirsnyje nustatytais pagrindais, Paslaugų teikimas neatnaujinamas tol, kol nebus pašalintos tokio apribojimo

priežastys.

5.7 Teikėjas, nepagrįstai apribojęs Paslaugų teikimą, neskaičiuoja Paslaugų mokesčių per Paslaugų apribojimo laikotarpį.

5.8. Paslaugų teikimas Teikėjo iniciatyva gali būti nutrauktas, apie tai informavus Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei Vartotojas nepašalina Sutarties pažeidimų per 30 (trisdešimt) dienų nuo Teikėjo pranešimo apie Paslaugų teikimo apribojimą.

 

6. Šalių atsakomybė

 

6.1 Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šias Taisykles.

6.2 Teikėjas neatsako už Paslaugų teikimo sutrikimus, atsiradusius Vartotojui neteisingai nustačius ryšio įrangos parametrus, bei klaidas, ryšio nutrūkimus, ar kitus žalingus veiksnius, atsiradusius dėl neteisingų Vartotojo veiksmų ar trečiųjų šalių kaltės.

6.3 Jeigu dėl Teikėjo kaltės Paslaugų teikimas bus nutrauktas ir valandų, kai Paslaugos teikimas buvo nutrauktas, suma didesnė nei 24 (dvidešimt keturios) per mėnesį, už visą gedimo laiką grąžinama Vartotojo sumokėta suma už Paslaugas, kuriomis Vartotojas negalėjo naudotis. Jokia kita forma Teikėjas Vartotojo nuostolių neatlygina. Laikas, kai nebuvo galima naudotis tam tikra Paslauga, pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai Vartotojas pranešė apie tai Teikėjui.

6.4 Teikėjas neatsako už žalą, kilusią dėl siunčiamos arba gaunamos informacijos patikimumo, praradimo, vėlavimo, dėl virusų ar pan., kurią Vartotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gali patirti, naudodamasis Teikėjo duomenų perdavimo tinklu komerciniais arba nekomerciniais tikslais.

6.5 Teikėjas neatsako už bet kokią interneto tinkle esančią ar siūlomą informaciją, medžiagą, produkciją arba paslaugas. Naudodamasis jomis, Vartotojas veikia savo rizika ir prisiima visišką atsakomybę už savo veiksmus. Jokia Teikėjo ar jo darbuotojų šiame punkte nurodytais klausimais suteikta informacija, patarimai, rekomendacijos nesukuria Teikėjui jokių įsipareigojimų Vartotojo atžvilgiu.

6.6 Teikėjas neatsako už bet kokį apribojimą, kurį Vartotojui taiko tretieji asmenys.

 

 

7. Paslaugų atsisakymas

 

7.1 Vartotojas turi teisę nedelsiant atsisakyti Paslaugų, jeigu dėl Teikėjo kaltės nebuvo galima jomis naudotis daugiau kaip 3 (tris) darbo dienas iš eilės. Vartotojui grąžinama iš anksto sumokėta suma už laikotarpį po Paslaugų atsisakymo. Grąžinama suma apskaičiuojama taip: dienų skaičius dauginamas iš dienos įkainio 0,33Lt (0,1€) (10Lt (2,9 €)/30 dienų);

7.2 Vartotojas turi teisę atsisakyti Paslaugų, pranešdamas Teikėjui prieš 5 (penkias) darbo dienas el. paštu info@davgita.lt bei sumokėdamas administravimo mokestį 10Lt (2,9€). Vartotojui grąžinama iš anksto sumokėta suma už laikotarpį po Paslaugų atsisakymo, kuri apskaičiuojama šio skirsnio 1 punkte nurodyta tvarka.

 

                  8. Baigiamosios nuostatos

 

  8.1 Ginčai dėl Taisyklių nevykdymo ar netinkamo vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesutarus- Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka.